Bộ máy cổ rất sâu tuổi, Máy lớn sạch đẹp vít còn ánh xanh, Ổ cót nhạc lớn khóa vặn ngược chiều
Mặt số 20 tráng bạc, Gong dài mập, Vách máy dầy cui cơ cấu gấu như đồng hồ tủ
Máy hoạt động hoàn hảo ráp thùng chơi luôn
Gía 4tr2 - O9-34-43-58-39