Cục máy Japy cổ hai ổ cót còn nguyên
Gía 800k - O9-34-43-58-39