Đồng hồ Cẻtina Thuỵ sỹ bọc vàng 20 mcr đáy ss size 33,5 - đep tốt - giá 3400 k !

Kính phố